Regulamin serwisu


§ 1 Definicje

  • Serwis– zbiór stron internetowych i oferowanych za ich pośrednictwem e-usług, w postaci dostępnych pod domeną www.naprawauto24.pl oraz na podstronach;
  • Administrator – Dariusz Woźniak, 43-100 Tychy ul. Darwina 25, e-mail: biuro@naprawauto24.pl w tym osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie serwisu;
  • E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej, w sposób zautomatyzowany, bez fizycznego udziału człowieka poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w postaci prowadzenia: darmowej oraz odpłatnej bazy warsztatów samochodowych z indywidualnymi kontami dostępu dla Klientów; wyszukiwarki warsztatów samochodowych z bazy Klientów Serwisu; Usługi "Pewny warsztat" weryfikacji warsztatu Klienta
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystające z serwisu zarówno biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość) w ramach Serwisu www.naprawauto24.pl
  • Klient– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta czynnie z Serwisu poprzez utworzenie swego profilu lub korzysta z E-usług oferowanych w ramach Serwisu.
  • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta Serwisu za pośrednictwem których Użytkownik i Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.


§ 2 Zawartość Serwisu

1. Administrator zapewnia dostęp między innymi do następujących e-usług:

1. Prowadzenie darmowej oraz odpłatnej bazy warsztatów samochodowych z indywidualnymi kontami dostępu dla Klientów;
2. Prowadzenie darmowej oraz odpłatnej bazy ogłoszeń związanych z naprawą samochodów oraz innych pojazdów;
3. Wyszukiwarka warsztatów samochodowych z bazy Klientów Serwisu;
4. Usługa "Pewny warsztat" polegająca na weryfikacji warsztatu Klienta;
5. Polecanie warsztatów przez Użytkowników;

 

2. Administrator zobowiązuje się do dbałości o odpowiedni merytoryczny Serwisu.

3. Administrator może świadczyć e-usługi samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi partnerami – innymi podmiotami oferującymi e-usługi.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z e –usług.

1. Korzystanie z Serwisu www.naprawauto24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik i Klient poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu deklarują, że:

a) będą przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
b) będą korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim prawa Rzeczpospolitej Polskiej;
c) zgadzają się na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Klientów i Użytkowników przez administratora w zakresie koniecznym do świadczenia e-usług i obsługi profilów Klientów.


3. Klient oświadcza, że dane wskazane przez niego podczas rejestracji w ramach Serwisu są prawdziwe.

4. Administrator zobowiązany jest do publikacji aktualnego cennika abonamentów do Usług świadczonych przez Serwis. Cennik ten dostępny jest na stronie www.naprawauto24.pl

5. Serwis jest adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w formie warsztatów samochodowych jak również dla podmiotów z branży samochodowej takich jak między innymi; sklepy, myjnie, hurtownie, producenci, niezależnie od formy prawnej, a także do osób fizycznych, natomiast oferowane na jego stronach usługi są adresowane do przedsiębiorców w zakresie promocji ich warsztatów jak i osób prywatnych/ konsumentów/Użytkowników.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z e-usług oferowanych w Serwisie

1. Administrator i osoby przez niego wskazane podejmują wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie e-usług pod względem technicznym.

2. Administrator uwzględnia wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonuje w tym zakresie aktualizacji e-usług.

3. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania e-usług, w tym również e-usług oferowanych przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

4. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, krzywdy i straty powstałe z powodu działania lub zaniechania Klientów lub Użytkowników Serwisu, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Klienta lub Użytkownika z e-usług oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Klient lub Użytkownik łączą się z Serwisem w celu korzystania z e-usług.

6. Korzystanie z e-usług wymaga rejestracji w Serwisie i zalogowania się.

7. Część e-usług ma charakter odpłatny. Korzystanie z nich jest możliwe po zakupie odpowiedniego abonamentu/wykupieniu usługi.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji oferowanych e-usług jak również do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu.

9. Administrator zobowiązany jest do publikacji cennika abonamentów dostępu do e-usług w Serwisu. Cennik ten dostępny jest na stronie www.naprawauto24.pl

10. Korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie oraz z usług oferowanych na stronach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

  - komputer lub inne urządzenie wraz z dostępem do sieci Internet,

  - oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej; przeglądarka musi mieć włączoną    obsługę JavaScript oraz Cookies.

§ 5 Rejestracja, zawarcie oraz rozwiązanie umowy z Serwisem

1. Zarejestrowanie się jako Klient Serwisu, wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.naprawauto24.pl i wysłania go poprzez wybór opcji „Rejestruj moje konto i warsztat”.

2. Klientem może zostać wyłącznie osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w formie warsztatu samochodowego jak również inne podmioty z branży motoryzacyjnej takie jak między innymi; sklepy, myjnie, hurtownie, producenci, a także osoba fizyczna chcąca umieść w Serwisie ogłoszenie dotyczące branży motoryzacyjnej.

3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z przyznaniem przez Klienta, że: dane zawarte na formularzu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; jest on uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wskazane dane nie naruszają praw osób trzecich; akceptuje niniejszy Regulamin.

4. W wypadku cofnięcia zgody na jakikolwiek zapis Regulaminu Klient ma obowiązek usunąć w trybie natychmiastowym swoje konto/profil z Serwisu lub poinformować o braku zgody Administratora na adres poczty elektronicznej e mail wskazany na stronie www.naprawauto24.pl

5. Klient ma obowiązek dostosowywać dane zawarte w formularzu do zmieniających się okoliczności faktycznych poprzez niezwłoczną aktualizację tych danych.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zwarta z chwilą rejestracji konta Klienta na stronie internetowej Serwisu. Przez chwilę rejestracji należy rozumieć wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.

7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony

8. Wypowiedzenie umowy, winno zostać sporządzone w formie pisemnej i wysłane na adres administratora Serwisu listem poleconym.

9. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

10. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta abonament za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

11. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Klienta po upływie okresu wypowiedzenia. Klient może także samodzielne usunąć swe konto w czasie obowiązywania umowy. Samodzielne usunięcie konta w czasie obowiązywania umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku płacenia świadczeń na rzecz Administratora zgodnie z umową.

12. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje w drodze usunięcia konta Użytkownika i powiadomienia go o tym fakcie na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym.

13. Administrator ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę ze skutkiem natychmiastowych w przypadku łamania przez Klienta niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, a także z powodu działań lub zaniechań Klienta w stosunku do innych Klientów lub Użytkowników Serwisu, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku niewykorzystany abonament nie podlega zwrotowi.

14. Skuteczne zarejestrowanie się w Serwisie automatycznie kreuje konto Użytkownika, do którego ma on dostęp.

15. W ramach posiadanego konta Klient ma prawo do opisu swego warsztatu w ramach pól do tego przeznaczonych oraz może wykorzystać zdjęcia promujące warsztat w ilości i w ramach parametrów wskazanych na profilu.

16. Klient oświadcza, iż wszelkie podane przez niego informacje oraz umieszczone pliki (w tym przede wszystkim graficzne) są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, aktualne, nie naruszają Regulaminu i przepisów prawa, ani praw i dóbr osobistych innych osób.

17. Umowa z Serwisem w zakresie świadczenia usług w ramach Serwisu opisanych w § 5 i 6 może być również zawarta w formie pisemnej przez Klienta z przedstawicielem Serwisu.

§ 6 Zasady korzystania z e-usługi weryfikacja warsztatu

1. Klient posiadający konto w Serwisie może dodatkowo skorzystać z usługi "Pewny warsztat" weryfikacja Warsztatu przez Serwis.

2. W ramach weryfikacji warsztatu Serwis zapewnia:

a) Osobisty audyt warsztatu przez przedstawiciela Serwisu;
b) Zamieszczenie wyników audytu w ramach Serwisu na profilu Klienta i oznaczenie warsztatu jako „Pewny warsztat”
c) Zamieszczenie dodatkowego opisu i dodatkowych zdjęć warsztatu na profilu Klienta.


3. Koszt weryfikacji – zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.naprawauto24.pl

4. Umowa w zakresie weryfikacji warsztatu zostaje zawarta poprzez zaznaczenie w odpowiedniej zakładce profilu Klienta i uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem.

5. Do umowy w zakresie weryfikacji warsztatu odpowiednie zastosowanie mają § 5 pkt.7, 8, 9,10,13

§ 7 Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

1. Serwis udostępnia zaawansowaną wyszukiwarkę warsztatów samochodowych należących do Klientów Serwisu, w oparciu o którą Użytkownicy mogą szukać warsztatów w tym warsztatów zweryfikowanych przez Serwis w pobliżu lokalizacji wskazanej przez Użytkownika.

2. Użytkownicy mają możliwość polecenia warsztatów Klientów Serwisu oraz wskazania Administratorowi warsztatów nie związanych z Serwisem jako godnych polecenia. Administrator w ramach prowadzonej działalności zwróci się do wskazanych przez Użytkowników warsztatów z ofertą świadczenia usług przez Serwis.

3. Serwis nie przetwarza danych Użytkowników, są one jedynie wykorzystywane do automatyczne wygenerowania maila zwrotnego po czym ulegają usunięciu.

§ 8 Zasady dokonywania płatności w Serwisie

1. Pełna oferta abonamentów Serwisu: stawki, okres ogłoszona jest w cenniku. Można tam znaleźć wykaz rodzajów abonamentów, zakresy usług, które abonamenty obejmują, a także aktualny cennik abonamentów i określonych usług.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika abonamentów w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania Klientów. E-usługi aktywne w momencie zmiany cennika opłacane są wg cennika obowiązującego w momencie zakupu e-usługi.

3. Płatności za usługi świadczone przez Serwis są uiszczane w formie przelewu bankowego na rachunek BPH 92 1060 0076 0000 3380 0009 4661 lub za pomocą systemu płatności „Dotpay S.A.”

4. Dokonanie płatności oznacza akceptację „Regulaminu dokonywania wpłat w Dotpay”.

§ 9 Zablokowanie konta

1. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta Klienta z przyczyn wymienionych poniżej:

a) Klient wskaże Administratorowi Serwisu nieprawdziwe dane dotyczące warsztatu lub nie dokonuje ich aktualizacji;
b) Nieopłacania przez Klienta terminowo abonamentu za świadczone przez Serwis e-usługi – po 3 dniach opóźnienia bez potrzeby uprzedniego wzywania Klienta do zapłaty;
c) Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa;
d) z powodu działań lub zaniechań Klienta w stosunku do innych Klientów lub Użytkowników Serwisu, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


2. Zablokowanie konta powoduje, iż konto Klienta będzie nieaktywne tzn. bez możliwości edycji profilu/konta Klienta. Zablokowanie konta nie powoduje jego usunięcia z Serwisu.

§ 10 Partnerzy

1. W ramach Serwisu udostępnione zostają zakładki – linki do stron podmiotów współpracujących z Serwisem.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez podmioty współpracujące z Serwisem na stronach tychże podmiotów, ani za jakiekolwiek szkody przez te strony wyrządzone.

§11 Newsletter – prawa i obowiązki stron

1. Tylko zarejestrowany Użytkownik i Klient może zamówić newsletter Serwisu.

2. Użytkownik i Klient Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.

3. Administrator ma prawo wysyłania na skrzynkę e-mail Użytkownika i Klienta Serwisu zasubskrybowanych newsletterów.

§ 12 Reklamacje

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika Klienta poprzez zgłoszenie faktu zaistnienia nieprawidłowości na adres e-mail: biuro@naprawauto24.pl wskazany na stronie lub pisemnie na adres Administratora Serwisu.

2. Administrator Serwisu podejmie działania mające na celu ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie przekraczającym 14 dni.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane zgłaszającego (imię nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji. Brak wskazanych powyżej danych upoważnia Administratora Serwisu do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.

4. Użytkownik/ Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika i Klienta zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników i Klientów danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkowników i Klientów dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników i Klientów, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

3. Użytkownicy i Klienci mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Usługobiorcę jest dobrowolne.

4. Użytkownicy i Klienci mają prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej.

5. Polityka prywatności opublikowana jest na stronie www.naprawauto24.pl

6. Stosowane w ramach Serwisu przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i Klienta. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i Klienta oraz mają na celu dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika i Klienta. Ponadto pliki te służą do konfiguracji serwisu, sprawdzenia lokalizacji Użytkownika lub Klienta oraz wykorzystywane są w narzędziach analitycznych.

7. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

a) Pliki cookies sesyjne (session cookies). Są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) Pliki cookies stałe (persistent cookies). Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Stałe" pliki cookies nie gromadzą i nie pobierają żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
c) Ponadto Administrator może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google lub inne systemy.


8. Użytkownik lub Klient w każdej chwili mają możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Serwisu, które wymagają plików cookies do prawidłowego funkcjonowania.

§ 14 Postanowienia Końcowe

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2015 roku.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.naprawauto24.pl;

3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu, przy czym Administrator poinformuje z 14 dniowym wyprzedzeniem o wprowadzeniu zmian do Regulaminu poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu. Do umów zwartych w czasie obowiązywania Regulaminu we wcześniejszej wersji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie zawierania umowy w zakresie e-usługi.

§ 15 Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych rejestrowanych w Serwisu jest firma Dariusz Woźniak 43-100 Tychy ul. Darwina 25. Wszystkie podane przez Użytkownika i Klienta dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym Użytkownikom/Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.
Rejestrując się w serwisie Użytkownik i Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej.


 

Pomoc i wsparcie

Facebook

Płatności obsługuje: DotPay